Historisk baggrund

Historisk baggrund

Hovedgården Sønderris, hvorfra Sønderris har sit navn, har været kendt siden 1400-tallet. Efter 1600-tallets ødelæggende krige blev den genopbygget som proprietærgård med mølle og store arealer jord. Den herregårdslignende hovedbygning fra 1890 findes stadig, men avlsbygningerne er i dag borte.

Efter 1970 blev de cirka 250 hektar jord en del af Esbjergs forstæder. Der var enkelte andre gårde i området, og af disse anvendes Midgård nu til offentlige aktiviteter.

Udvikling af Sønderris som en ny forstad til Esbjerg blev igangsat i 1970’erne og de første flyttede derud i 1978, navnlig i 1980’erne blev der bygget mange nye boliger, men der kom også mange efter årtusindskiftet. I 1982 fik Sønderris også egen skole og senere i 2002 sin egen Multihal. På få år udvikledes Sønderris til at være et af Esbjerg Kommunes yngste kvarterer med dagligvarebutikker og andre småerhverv.

Sønderris er et typisk dansk forstadskvarter med trygge børnevenlige boligveje. En bydel med fokus på sundhed og livskvalitet, mange rekreative muligheder og gode forbindelser til resten af byen. Størstedelen af Sønderris er udlagt til boligområde. I midten af Sønderris ligger institutioner, idrætsanlæg. I og omkring Sønderris er størstedelen af området rekreative arealer i form af mange grønne områder og naturområder.

Områdets Struktur og Arkitektur

Sønderris er et nyt område og arkitekturen er derfor præget af typisk parcelhus- og tæt-lavbyggeri fra 1970 og frem. Kun Sønderrisgård, en tidligere herregårds hovedbygning, og kolonihaverne med deres selvgroede karakter, adskiller sig herfra.

Sønderris er i sin opbygning typisk for et forstadskvarter fra 80’erne. Området er bygget på bar mark og opbygningen afspejler derfor ikke landskabet omkring men mere de byplanmæssige principper man planlagde efter – overskuelige enheder, blandede boligformer og let tilgængelighed for alle trafikformer og gode rekreative muligheder tæt på boligen.

Stjerneparken danner rygraden i Sønderris’ ældste boligbebyggelse, her langs med ligger boligerne i mindre enklaver af henholdsvis parcelhusbebyggelse og tæt-lavbebyggelse. Alle boliger har kort afstand til enten en af de store grønne kiler eller områdets interne grønne områder.

Sønderris er udbygget med flere parcelhusenklaver. Disse enklaver ligger ud til de større veje der løber langs områdets kant, men har stadig tæt kontakt til områdets interne grønne områder.

Pejlemærker

Der er tre centrale mødesteder i Sønderris der samtidig fungerer som pejlemærker i området. Skolen/institutionsområdet og hallen, området omkring Midtgård og indkøbsområdet

Rekreative grønne områder

Sønderris er omgivet af Esbjergs grønne kiler og der er mange forbindelser fra bydelen ud til de grønne kilers skov og engarealer. Samtidig har Sønderris også interne grønne kiler med blandt andet 1000-årsskoven, legepladser, boldbaner og andre rekreative aktiviteter. Heriblandt en Energisti – en 6,5 km lang natursti med motionsfremmende foranstaltninger.

Mange af boligenklaverne har derudover mindre halvprivate grønne rekreative fællesrum. Midtgård – en kommunal økologisk aktivitets- og besøgsgård – er meget værdifuldt for lokalområdet, stedet fungerer også som besøgs- og læringsrum for institutioner.

Trafik og infrastruktur

I kanten af området ligger de store trafikveje Tarphagevej og Vestkystvej som i reglen er stærkt trafikerede. Herudover er forbindingsvejene Stjerneparken, Sønderrisvej og Guldagervej også veje med forholdsvist meget trafik.

Sønderris er koblet op på Esbjergs bybusnetværk og samtidig er der et veludbygget stisystem, der gør det let at gå, løbe og cykle til resten af Esbjerg,

Samlet set gør det Sønderris er et meget populært område.

Byen ligger tæt på de rekreative områder der strækker sig hele vejen ud til Ho bugt og til stranden langs Vestkysten. I Sønderris er der fokus på sundhed, og der er netop etableret en motionssti som hedder Energistien.

Vi skaber liv i bydelen.

Sønderris har gennem tiden vist at ved sammenhold kan man nå langt, hele udviklingen af Sønderris er sket gennem engagerede borger der har kæmpet mange kampe, for at nå dertil hvor vi står i dag. Fællesskab er blevet en del af Sønderrises DNA.

I Sønderris er der en aktiv sports- og idrætsforening og i det hele taget mange idrætsaktiviteter. På Sønderrisskolen er der et varieret udbud af aktiviteter og det nærtliggende idrætscenter i Guldager bruges også til mange fritidsaktiviteter. Derudover er der mange fællesaktiviteter i form af for eksempel Sankt Hans-arrangementer, juletræsfest, fællesspisning og nytårsmarch. Festugen Sønderrisdagene trækker deltagere fra hele området. Der er desuden et stort engagement omkring kor i Sønderris, og næsten 150 børn synger i kor.

På den nærliggende beboer- og aktivitetsgård Midtgård, der har 11.000 besøgende om året, er der tilbud om dyrehold, økologisk landbrug og markeder. Stedet besøges ofte af institutioner, og private er også meget velkomne.

Vision: Udviklingsplan for Sønderrisfokuspunkter

Fællesskab er blevet en del af Sønderrises DNA. Skal være grobund i bestræbelse på at opbygge moderne et Seniorbofællesskab.

Tidens trend er: at mange ønsker at bo i et fællesskab med fokus på sociale værdier, livskvalitet, aktivitet, tryghed og bæredygtighed – de såkaldte Seniorbofælleskaber, som aldersmæssig defineres som +50-årige.

Forskning konkluderer at denne boligform der bygger på ovennævnte værdier er med til at give høj livskvalitet og livsglæde – ikke blot for dig som individ, men for dine medmennesker og den omverden, vi alle er en del af. 

I flere år har seniorer i Sønderris talt om hvor vi skal bo, når vi skal flytte fra vores store parcelhuse. Med fokus på bæredygtighed, er det blevet nu for alvor blevet aktuelt at minimere m2/person. Så tiden gør at – vi skal til at virkeliggøre de tanker vi har gået med i mange år.

Lokalrådet/befolkningen i Sønderris har altid gerne ville være med der hvor tingene sker. Derfor blevet der i 2020 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle være med til at realisere tankerne om etablering af et supermoderne Seniorbofællesskab i Sønderris, pt. er vi kommet godt igen med projekt.

Fakta on Sønderris

Sønderris er et område der er afgrænset mod vest og nord af henholdsvis Tarphagevej og Vestkystvej. I syd af Sønderris bæk der løber i en af Esbjergs grønne kiler, i øst af Fovrfeld bæk og Krebsestien der løber i en anden af de grønne kiler.

Antal indbyggere: Ca. 4500 fordelt på ca. 1750 husstande

Esbjerg Kommune er inddelt i syv skoledistrikter og en børneby. Børn i Sønderris hører under Auraskolen, som består af en hovedafdeling i Hjerting samt afdeling i Bryndum/Tarp og en afdeling i Sønderris.

I Sønderris finder du:

Sønderrisskolen Aura, med klasser fra 0-9

Tilhørende SFO, Fritids- og ungdomsklub Sønderris

Tæt på Sønderris finder du desuden de private skoler:

Esbjerg International School (2 km)

Privat skolen Markuskolen der ligge lige op af Sønderris

​Børnepasning

Sønderris hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Sønderris-Guldager.

I opskrivningsdistriktet finder du:

Børnehuset Guldager (aldersintegreret)

Galaksens afdelinger Stjerneskuddet, Solstrålen og Regnbuen (alle aldersintegrerede)

Flere dagplejere

Samt private institutioner tilknyttet Esbjerg International skole og Markusskolen.

Foreninger i Sønderris.

Sønderris Sportsklub Klub SSK: En at byens allerstørste målt på medlemmer og alsidighed. Klubber tilbyder bl.a: Fodbold, håndbold, gymnastik, dans, yoga, badminton, fitness, indendørs cykling, samt livsstilshold